Ngân hàng SHB Điện Bàn

Tổ 3, khối phố 1, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn

02353.949990

Ngân hàng SHB Hội An

Số 130 Nguyễn Trường Tộ, Cẩm Phô, TP Hội An

02353.911837

Ngân hàng SHB Quảng Nam

Số 215 Phan Bội Châu, Tân Thạnh, TP Tam Kỳ

02353.815888